Obchodné právo

V každodennej praxi našim klientom pomáhame plniť ich vízie a zámery. Vypracovávame všetky druhy zmlúv a iných právnych listín, riešime často neobvyklé obchodné prípady, klientovi navrhujeme optimálne právne riešenia. Vytvárame právny rozmer firemných procesov tak, aby pre klienta efektívne spájali jeho zákazníkov a jeho zdroje so ziskom.

Nehnuteľnosti

Je jedno, či potrebujete vybudovať telekomunikačnú sieť, vytvoriť sieť svojich pobočiek, zrealizovať developerský projekt alebo prenajať, kúpiť či predať nehnuteľnosť. Vo vzťahu k nehnuteľnostiam sme pripravení poskytnúť Vám komplexný právny servis, ktorý si Váš zámer pri realizácii zaslúži.

Právo obchodných spoločností

Našim klientom pomáhame s optimálnou voľbou právnej formy ich podnikania, zakladáme im spoločnosti, zastupujeme ich pred príslušnými orgánmi pri všetkých procesoch spojených so založením a vznikom nových subjektov, pomáhame pri realizácii zmien v spoločnostiach, pri organizácii a vedení valných zhromaždení, pri fúziách a akvizíciách, pri transformáciách a ďalších premenách právnych foriem, upozorňujeme ich na s tým súvisiace právne následky.

 

Vymáhanie pohľadávok

Proces vymáhania pohľadávok pre nás znamená v prvom kroku nastavenie pravidiel cashflowu tak, aby neprichádzalo k vzniku pohľadávok, ktoré je potrebné vymáhať prostredníctvom advokáta. Pokiaľ prevencia zlyhá, vieme sa postarať o to ostatné a to v akomkoľvek štádiu vymáhania pohľadávky.

Riešenie sporov a inej procesnej agendy

Našich klientov úspešne zastupujeme v konaniach pred súdmi, stavebnými úradmi, daňovými úradmi a inými orgánmi verejnej moci. Dlhodobé skúsenosti v oblasti súdnych sporov zabezpečujú našim klientom veľmi vysokú mieru úspešnosti.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Keď sa Váš dlžník snaží vyhnúť zaplateniu Vašej faktúry tým, že dá na svoj majetok vyhlásiť konkurz, potrebujete právnu pomoc. Našim klientom poskytujeme s vysokou mierou efektivity právne poradenstvo v právnych vzťahoch súvisiacich s konkurzmi a reštrukturalizáciami. Dvaja z našich advokátov sú konkurznými správcami a sú pripravení v tejto špecifickej oblasti práva ponúknuť Vám kvalifikovanú právnu pomoc.

Pracovné právo

Pomáhame klientom zvládať všetky naozaj početné povinnosti zamestnávateľa, ktoré im ukladá právny poriadok. Poskytujeme právne služby pri uzatváraní pracovných zmlúv, dojednávaní kolektívnych zmlúv, uzatváraní ďalších zmlúv so zamestnancami, pri ukončovaní pracovných pomerov, hromadnom prepúšťaní a pri organizačných zmenách v jeho podniku. Zastupujeme klientov v konaniach vedených inšpektorátmi práce a v súdnych sporoch, ktoré vznikajú najmä v dôsledku ukončenia pracovného pomeru.

Právo duševného vlastníctva

Keď pridaná hodnota Vašej spoločnosti spočíva v tvorbe programov, aplikácií alebo v inom výsledku tvorivej duševnej činnosti alebo ak chcete rozvíjať identitu svojej spoločnosti prostredníctvom vedomého odlíšenia sa od konkurencie, je dobré mať veci pod kontrolou tak, aby Vaša jedinečnosť zostala naozaj Vašou.

Komunálne právo

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s poskytovaním právnych služieb obciam a mestám v Slovenskej republike dokážeme pomôcť s právnymi riešeniami nielen týmto subjektom, ale aj podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré vstupujú do právnych vzťahov s obcami a mestami.

Správne právo

Ak máte čas, chuť a vedomosti na fungovanie v častokrát nefunkčnom systéme verejných úradov, nekontaktujte nás. V opačnom prípade sme tu pre Vás, aby sme Vám ušetrili čas a energiu, ktorú si konania na orgánoch verejnej moci vyžadujú. Či ide o zastupovanie v daňovom konaní, stavebnom konaní, katastrálnom konaní, zastupovanie pred inšpektorátmi práce či pred inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, radi Vám pomôžeme.

Verejné obstarávanie a register partnerov verejného sektora

Naša advokátska kancelária, poskytuje právne služby aj v oblasti verejného obstarávania a tzv. registra partnerov verejného sektora. V rámci týchto služieb pomáhame verejným obstarávateľom s právnymi nastaveniami verejného obstarávania a uchádzačom pomáhame, aby sa stali úspešnými uchádzačmi.

Občianske právo

Keď zabezpečujete bývanie pre svoju rodinu, rozvádzate sa, vyporiadavate majetok alebo riešite dedičstvo, je dobré, aby Vám v týchto životných situáciách, pomáhal niekto, kto tomu rozumie. Naše právne služby síce niečo stoja, no veríme, že mať v poriadku uvedené vzťahy je na nezaplatenie.

Ochrana osobných údajov a GDPR

Ochrana osobných údajov je čoraz dôležitejšou tému, ktorá zasahuje do činnosti každého podnikateľa. GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie EP a Rady, ktoré zvyšuje úroveň ochrany osobných údajov a tým rozširuje povinnosti osôb, ktoré s osobnými údajmi nakladajú. Za nedodržiavanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi GDPR ustanovuje prísne sankcie. V oblasti GDPR je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť právnu pomoc povinným subjektom s aplikáciou uvedenej legislatívnej zmeny do praxe a nastaviť legitímne postupy pri spracovaní ochrany osobných údajov v rámci vnútornej politiky podniku.